Առավոտյան Աղոթք ․

Գոհանում եմ Քեզանից, Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողորմության լույսը: Ամեն:

Գոհա նում եմ Քե զանից, Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավոր ում Քո սուրբ անունը, Որ պ ահեցիր այս գիշեր Քո անարժան ու մե ղավոր ծառային Բոլոր վտ անգներից ու փորձ ություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտ յան այս ժամին Եվ ա րժան ացրիր Քո ծա ռային տեսնելու Քո ողորմության լույսը: Ամեն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: